nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

 


 

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet heeft u het recht op retour zenden binnen 20 dagen. De kosten van het retour zenden zijn voor www.onderhouduwvloer.nl. De betaling dient vooraf bij bestelling te geschieden middels telebankieren (IDeal), creditcard, Paypal, overschrijving van bank- of girorekening of automatisch incasso (machtiging moet reeds in ons bezit zijn). www.onderhouduwvloer.nl zal uw bestelling, mits voorradig, binnen 2 - 3 werkdagen na ontvangst van de betaling aan u leveren.
Op alle leveringen, gedaan via de internetsite van www.onderhouduwvloer.nl, zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

1. Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en www.onderhouduwvloer.nl gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan www.onderhouduwvloer.nl opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden en of diensten.
3. Prijs
De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook en exclusief verzendkosten en/of verzekering.
4. Levering
De door www.onderhouduwvloer.nl opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal www.onderhouduwvloer.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 1 week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. www.onderhouduwvloer.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om www.onderhouduwvloer.nl moverende redenen te weigeren.
5. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te betalen. Niet eerder dan na ontvangst of bevestiging van de betaling wordt door www.onderhouduwvloer.nl tot verzending van de bestelling over gegaan. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht of anders zoals tijdens het bestelproces is aangegeven.
6. Reclames en aansprakelijkheid
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient www.onderhouduwvloer.nl daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te worden gesteld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft www.onderhouduwvloer.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twintig (20) dagen na aflevering aan www.onderhouduwvloer.nl te retourneren.
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor www.onderhouduwvloer.nl.
Indien geleverde producten beschadigd, dan wel defect geleverd zijn, komen kosten voor het retour zenden voor www.onderhouduwvloer.nl. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van www.onderhouduwvloer.nl.
www.onderhouduwvloer.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik van de geleverde producten of voor schade veroorzaakt door een foutief gekozen product met betrekking tot de toepassing ervan. De koper dient zich er met regelmaat van vergewissen dat het geleverde product nog voldoet aan de functionaliteit. www.onderhouduwvloer.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door slijtage van de geleverde producten.
www.onderhouduwvloer.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens de montage van geleverde producten.
7. Eigendomsvoorbehoud
Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.
8. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en www.onderhouduwvloer.nl, dan wel tussen www.onderhouduwvloer.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en www.onderhouduwvloer.nl, is www.onderhouduwvloer.nl niet aansprakelijk.
9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft www.onderhouduwvloer.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat www.onderhouduwvloer.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
10. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door www.onderhouduwvloer.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat www.onderhouduwvloer.nl deze voorwaarden soepel toepast.
11. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten gesloten tussen www.onderhouduwvloer.nl en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.